toppbild

Ultraljud

Vårt ultraljud, en PHILIPS iU22 Sono-CT/XRes är vi tämligen ensamma om bland världens hästkliniker. Vi kan undersöka ”allt” med detta synnerligen avancerade instrument. Med sina 1024*9=9216 digitala kanaler (mot 128-256 på ”vanliga” ultraljudsmaskiner), får vi en bild nästan helt fri från störningar (så kallade artefakter), som gör det vi ser mera lättolkat. Vi får säkrare diagnoser och undersökningarna tar minimalt med tid. Leder, hjärta, lungor, senor, muskler, lever, njure och ryggar är områden som lämpar sig väl för ultraljudsdiagnostik. Ultraljudsundersökningarna är ett värdefullt komplement till röntgen och har i vissa fall helt ersatt röntgenundersökningarna ca 1200 ultraljudsundersökningar per år gör vi.

Med en riktigt bra ultraljudsmaskin blir det SÄKRARE DIAGNOSER. Ett bra exempel är gaffelbandsskador som är ett mycket svårt område att undersöka. Stora blodkärl som är ”i vägen” gör det svårt att lokalisera små skador. En osäker diagnos i detta område kan få katastrofala följder längre fram. Med en avancerad utrustning som PHILIPS iU22 är det lätt att se även de minsta skadorna och ger därmed möjlighet till adekvat terapi redan i ett tidigt skede, vilket kan vara helt avgörande för en god prognos. Ett annat exempel är ligamentskador i carpus som ofta är svåra skador att diagnosticera annat än via artroskopi. Men med en bra maskin är även detta möjligt med ultraljudsteknik.

LEDUNDERSÖKNINGAR är det vi gör mest med ultraljudstekniken. De vanligaste fynden är artriter/artroser, meniskskador, broskdefekter på rullkammar samt skador på ligament (vanligast i hov- och kotledernas sidoligament). Bakknän undersöks mest eftersom det är den mest skadedrabbade leden. En komplicerad anatomi är troligen orsaken till alla de knäledsproblem som behandlas. Så gott som alla bakknän med skador skickas till Stenestads hästklinik och Göran Rydén för artroskopi. Härigenom får vi den ”feedback” som är nödvändig för att vidareutveckla tolkningen av ultraljudsbilderna. Vi har tillsammans ett stort material som vi planerar att publicera.

Värt att nämna är också en skada som vi först trodde var ovanlig men som vi nu har diagnostiserat i flera knäleder, desmit (skada) i någon av patellaligamenten (oftast de mittersta). Vi har hittat denna skada både på travare och på ridhästar. I samtliga fall har det varit hästar som ej svarat på gängse terapi i knäleden.

Ett annat problemområde som vi undersöker med ultraljudsteknik är RYGGAR. Med hjälp av den speciella teknik ultraljudsmaskinen har, Sono-CT/XRes (en slags skanning liknande MR), går det lätt att lokalisera de vanligast förekommande ryggproblemen såsom; inflammationer och mineraliseringar mellan supraspinalligamentet och tornutskotten samt artroser (pålagringar) i fasettlederna och korsleder (SI leden). Infästningsskadorna ser vi över hela bröst- och ländryggen medan problem i fasettlederna tycks vara vanligast från sista bröstkotan samt ländkotorna (T18-L6). En annan bra funktion som vi kan utnyttja för ryggdiagnostik, liksom vid undersökning av senor och ligament, är den panoreringsfunktion som ultraljudsmaskinen erbjuder. Med den kan vi skanna ett område upp till en meters längd i samma bild. Detta gör det lättare att förstå anatomien i ett område. I vissa fall kan det dessutom vara en fördel att studera ett område i en 3-dimensionell bild vilket vår maskin också låter oss göra (denna maskin har så kallad Live-3D). Skadebeskrivningen blir på detta sätt enklare när det gäller att beskriva skadan för hästägaren eller annan ovan betraktare. 3D-bilder bidrar dock inte till bättre diagnoser än så länge.

HJÄRTDIAGNOSTIKEN utvecklas också genom vår ultraljudskonsult Lennart Nilsfors. För att studera hjärtmuskelns arbete har vi börjat använda något som kallas vävnadsdoppler (Tissue Doppler Imaging, TDI). Det tycks vara en synnerligen lovande metod att lokalisera för ögat osynliga avvikelser i hjärtmuskelns arbete. Vi räknar med att detta i framtiden kan hjälpa oss ställa bättre diagnoser och därmed kunna ge en säkrare prognos vid olika typer av hjärtmuskelskador. TDI är en mycket värdefull analysteknik när det gäller att objektivt följa ett avvikande rörelsemönster från hjärtmuskeln. Att följa ett avläkningsförlopp av en hjärtmuskelinflammation är en bra applikation av denna teknik. Då ögat kan tycka hjärtmuskelns arbete ser normalt ut kan Dopplertekniken ibland ge information om att det fortfarande pågår ett onormalt rörelsemönster i en viss del av hjärtmuskeln. Konvalescensen får då fortgå ytterligare en tid. Vi hoppas att detta i sin tur ska leda till färre återfall av hjärtmuskelinflammationer. Men detta får tiden utvisa om det blir så. Bilden till nedan visar just en bild som erhålls vid TDI undersökning av hjärtmuskelns arbete.
Live 3D på en arbetande hjärtmuskel är också möjlig med vårt ultraljud. Denna sofistikerande teknik är under utveckling.

Alla ultraljudsundersökningar SPELAS IN i sin helhet på hårddisk som rymmer 52 timmars inspelning. Varje vecka bränner vi över undersökningarna på DVD skivor (Digital Versatile Disc). Denna DVD kan sedan spelas upp både i dator och på en vanlig DVD spelare kopplad till en TV. Konsulter och försäkringsbolag kan då lätt få hela undersökningen som underlag för bedömning och inte bara några stillbilder. Detta kommer i framtiden att bli ett ovärderligt bibliotek med undersökningar av olika delar av hästen.