toppbild

Chockvågsbehandling


Chockvågsbehandling av olika ytliga strukturer (ner till ca 10 cm djup) har visat sig vara en ofta mycket effektiv behandlingsmetod. Vi har hunnit skaffa oss en riklig erfarenhet på olika skador vilket redovisas i tabellen nedan. Man måste dock observera att det krävs att skadan lokaliseras mycket exakt, oftast med ultraljud eller ibland röntgen, så att behandlingen riktas mot exakt rätt område. Detta är viktigt då metoden är så kallat fokuserad, det vill säga att den alstrade energin fokuseras till ett område vävnaden som bara är några millimeter i omkrets. Om man missar målområdet med endast några millimeter kommer behandlingseffekten att minska betydligt. Därför märker vi oftast ut behandlingsstället med ultraljud före varje behandling. Observera att detta inte är detsamma som stötvågsbehandling som förekommer på andra kliniker. Den är defokuserad och ger inte samma energimängd som vår chockvågsmaskin.

Vad som exakt händer vid behandling är inte helt klarlagt. Man har sett att mängden små blodkärl, så kallade kapillärer, ökar kraftigt efter behandling. I och med detta ökar blodflödet i det skadade området, och med blodet följer ju läkande substanser. Men troligen finns det flera andra kroppsliga reaktioner på behandlingen. Mycket forskning pågår runt om i världen. På människor används tekniken framförallt vid frakturer, behandling av tennisarmbåge (epikondylit) samt vid hälsporre (entesiopati). Nedan följer NÅGRA av de vanligaste indikationerna på behandling av hästar:

Struktur Typ av skada Noterade effekter
Ytliga och djupa böjsenan Akuta och kroniska skador Förkortad läkningstid för akuta skador efter 3-4 behandlingar. Vid kroniska besvär behövs ofta många behandlingar.
Djupa böjsenans förstärkningsband Akuta skador Förkortad läktid men ofta bestående svullnad. Kräver ofta 3 behandlingar eller mera
Gaffelband Akuta och kroniska skador Mycket förkortad läktid men kräver att skadan kan lokaliseras mycket exakt. 2-3 behandlingar brukar räcka för akuta skador 4-8 tillfällen vid svåra kroniska skador
Sidoligament kotleder Akuta och kroniska skador Mycket bra behandlingsresultat både vid akuta och kroniska problem. Framkotor 2-3 behandlingar och bakkotor 3-5 behandlingar.
Knäskålsligamentskador i knäleden Oftast kroniska skador Dessa skador tycks läka extremt långsamt utan behandling. Svara dock oftast bra på behandling och kräver 3-5 behandlingar.
Seninflammation hasleden (ligamentspatt) Oftast akuta besvär Bra behandlingseffekt som helt har eliminerat behovet av kirurgisk behandling. Oftast bara 1-2 behandlingar
Benspatt Vid akuta besvär Svarar extremt snabbt på benhandling som ofta bara kräver 1 behandling. OBS detta innebär INTE att spatten är läkt bara att den akuta fasen gått över. Nya akuta faser kan komma senare.
Inflammation i ligamentfästen på ryggens tornutskott Oftast kroniska besvär Mycket bra behandlingsresultat som ofta bara kräver 1-2 behandlingar (svårigheten ligger i att få diagnosen)
Inflammation i ligamentfästen på andra ställen än ryggen Oftast kroniska besvär Lika bra behandlingsresultat som vid ryggbehandling. 1-2 behandlingar är ofta tillräckligt.


Efter behandling rekommenderar vi att hästen står i box behandlingsdagen. Vi låter dock hästen gå i hage dagen efter behandling och rekommenderar om möjligt att hästen skrittas mycket. Detta då hästen ibland får lite ont efter behandlingen (framförallt vid 1:a behandlingstillfället) och kanske mest står och hänger i hagen. Vi har valt ett behandlingsintervall på mellan 7-14 dagar. Mellan 350-400 behandlingar per år gör vi och en behandling tar mellan 5-10 minuter.
Chockvågsmaskin med ultraljud
Chockvågsmaskin med ultraljud
Skilj på Chockvåg och Stötvåg!
På några kliniker i Sverige används ibland stötvågsbehandling. Detta måste noga skiljas från chockvågsbehandling.
Stötvågor alstras genom att en liten metallplatta slår mot huden och därigenom generas en tryckvåg in i vävnaden. Mesta energin hamnar således i huden.
Chockvågor alstras vanligen genom så kallad Piezoelektrisk metod där tryckvågor flera hundra gånger kraftigare än stötvågor fokuseras inne i vävnaden på det skadade området (istället för i huden som med stötvåg).
Vi tycks fortfarande vara den enda klinik i Sverige som använder chockvågor.